تحقيق رشته های مدیریت با عنوان سيستم مديريت يکپارچه IMS

تحقيق رشته های مدیریت با عنوان سيستم مديريت يکپارچه IMS

تحقيق رشته های مدیریت با عنوان سيستم مديريت يکپارچه  IMS

تحقيق رشته های مدیریت با عنوان سيستم مديريت يکپارچه  IMS درفرمت ورد 20 صفحه قابل ويرايش

پيش از اين استقرار سيستم هاي مديريت کيفيت بر اساس اسـتانداردهاي بـين المللـي ايـزو ٩٠٠٠بـه منظـور تأمين خواسته هاي مشتريان و تثبيت يک سيستم مديريتي و همچنين اسـتاندارد ايـزو ١٤٠٠٠بـراي کـاهش آلودگي و ايجاد يک سازمان سبز و متعهد در قبال سـلامتي جامعـه در سـازمانهاي متعهـد بکـار گرفتـه ش د و مديران توانستند زمينه هاي مناسب را براي استقرار سيستم مديريت ايمني فراهم نمايند. سازمانهايي کـه داراي سه سيستم مديريت کيفيت، محيط زيست و مديريت ايمني باشند قـادر خواهنـد بـود در مـدت زمـان مناسـب موجبات استقرار فلسفه مديريت کيفيت جامع را فراهم آورند.

ازآنجاکه هر سه سيستم فوق کمک به تـأمين نيازمنـديهاي کارکنـا، مشـتريان و جامعـه را بعنـوان مو ـور محرکه سازمان مطرح مي کنند، لذا بدون استقرار سيستم ايمني که تأمين کننده سلامتي کارکنـان و خـانواده آنها مي باشد، دسترسي به فلسفه مديريت کيفيت جامع امکان پذير نخواهد بود.

استقرار سه سيستم فوق همزمان به استقرار يک سيستم مديريت ترکيبي يا جامع کمک خواهد نمـود. در ايـن سيستم الزامات و خواسته هاي سيستمهاي مديريت کيفيت، ايمني و محيط زيست بـا هـم ترکيـب شـده و از يک سيستم مستند سازي واحدتبعيت مي نمايند. در اين سيستم مستندات قبلي کيفيـت بـا ادغـام در سيسـ م مديريت ايمني به نحو چشمگيري کاهش يافته و يک نظامنامه واحد براي هر سه سيستم تدوين خواهـد شـد؛ روشهاي اجرايي و دستورالعملها با الزامات هر سه سيستم انطباق داده شـده و حجـم مسـتندات تـا يـک سـوم کاهش خواهد يافت. در خــط مشي ايـن سيستـم سـه هدف عمده کيفيت، محيط زيست و ايمني تعريف مـي شود. سازمان قادر خواهد بود در اين مرحله سيستم خود را با سيستم مديريت يکپارچه انطباق دهد. (٤)


اینجا هم مشاهده کنید